Medi Footcare / medisch pedicure Yolanda van Belois Basting

 

Medi Footcare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Medi Footcare doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medi Footcare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze respecteren

.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Medi Footcare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw voetbehandeling

– Het versturen van afspraak herinnering via mail / app /  maken van factuur

– Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft mag ik aan derde partijen verstrekken indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Medi Footcare geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Medi Footcare verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Medi Footcare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Medi Footcare heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, de volgende maatregelen  zijn genomen;

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.

– Declaratie diabetische voetzorg via podotherapeut gaat via Provoetzorg deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.

 

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Medi Footcare van u heeft. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) Ook heeft u het rechtop de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.

 

Medi Footcare zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 

U heeft het recht een klacht in te dienen dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Medi Footcare is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt kunt u hierover contact met mij op nemen dit via onderstaande contactgegevens:

 

 

 

Medi Footcare

Medisch pedicure Yolanda van Belois Basting

Zuiddijkstraat 8E

4524 AR Sluis

 

Tel : 0627358760

Email: medifootcare@zeelandnet.nl